สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย Thai Game Software Industry Association

About


สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ก่อตัังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมของไทย เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


The purpose of the association is to promote collaborations among companies in the industry, and to strengthen solidarity of Thai game software industry.

Commitee


1. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน (บริษัท โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จำกัด)- นายกสมาคม
2. นายตวง เธียรธนู (บริษัท พิกส์ เกมส์ จำกัด) - กรรมการ
3. นายรัถภัทร์ โชติมงคล (บริษัท ซิโนส จำกัด) - กรรมการ
4. นายศิรุต บุษยโภคะ (บริษัท เอ็กซ์เท็น อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด) - กรรมการ
5. นายภัทรวิทย์ ธระเสนา (บริษัท คิราเกมส์ จำกัด) - กรรมการ
6. นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ (บริษัท เมจิก บ็อกซ์ จำกัด) - กรรมการ
7. นายสำเร็จ วจนะเสถียร (บริษัท ทรีเอ็นดี สตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ


1. Tidarat Thanapakpawin (Novaleaf Game Studios)- President
2. Tuang Dheandhanoo (PIGSSS GAMES Co., Ltd.) - Commitee
3. Ratapatr Chotimongkol (Sinoze Co., Ltd.) - Commitee
4. Siruit Busayapoka (Extend Interactive Co., Ltd.) - Commitee
5. Pattarawit Taraseina (Kiragames Co., Ltd.) - Commitee
6. Ponthep Sethiwan (Magic Box Asia Co., Ltd.) - Commitee
7. Samret Wajanasathian (3nd Studio Co., Ltd.) - Commitee

Activity


Think Thailand

Meet TGA President

TGA Showreel

TGA at GDC&GC 2015

Global Games Accelerator launch in Malaysia

Live Cast: Veggie Dog Story

Contact


141/10 ตึกสกุลไทย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
141/10 Sakulthai Building, Surawong Rd, Bangrak, Bangkok 10500


02-234-3033

TGACopyright © tga.in.th 2016